Metsafirmad nõuavad kohtus õigust lindude ohustamiseks pesitsusajal

Kaks Eesti metsafirmat, OÜ Voore Mets ja AS Lemeks Põlva, seisavad keskkonnaametiga vastamisi kohtuasjas, kus arutusel on linnupesade purustamise ja linnupoegade tapmise lubatavus pesitsusajal. Kohtuasi on jõudnud juba Riigikohtusse, mille halduskolleegium on pöördunud Euroopa Kohtu poole. Riigikohus tahab saada selgust, kuidas tõlgendada linnudirektiivi metsandustegevuse kontekstis.

Keskkonnaameti otsuse peale on kaebuse esitenud OÜ Voore Mets, mis kuulub Raul Kirjaneni suurosalusega OÜle Valga Puu, ja AS Lemeks Põlva, mis kuulub Jüri Külviku suurosalusega Lemeks grupile. Mõlemad ettevõtted said 2021. aasta mai teises pooles keskkonnametilt korralduse peatada viieks päevaks raietööd, et kaitsta pesitsusrahu lindude elupaigas. Keeldu pikendati hiljem kesksuveni. Lindude kaitseks mõeldud linnudirektiiv keelab lindude pesade tahtliku kahjustamise pesitsemise ajal ning hõlmab ka poegade üleskasvatamise perioodi.

Metsafirmad on seisukohal, et pesitsusrahust neile tulenev majanduskahju on märkimisväärne. Vaidlus on jõudnud Riigikohtu ette, kus metsafirmad on küsinud Euroopa Kohtult eelotsust, et määratleda selgelt, millised tingimused võivad õigustada lindude pesade tahtlikku kahjustamist pesitsusajal metsandustegevuse käigus. Oluline fookusküsimus on, kas raiekeelust tulenev majanduskahju võib olla piisav põhjus teha erandeid direktiivist, mis keelab lindude pesitsemise ajal nende elupaikade teadliku kahjustamise.

Riigikohtu sõnul on küsimus selles, millistel tingimustel võiks olla lubatav pesitsusajal linnupesade purustamine ja linnupoegade tapmine ning millised on õiglased erandid metsandustegevuse jaoks. Metsafirmad leiavad, et keeldudel on liiga ranged tagajärjed nende majandustegevusele ja soovivad Euroopa Kohtult selgitust direktiivi tõlgendamiseks metsandussektoris.

Metsafirmade esindajad rõhutavad, et kehtivad keelud avaldavad nende majandustegevusele tõsist mõju, tuues kaasa rahalise kahju ja töötajate tulude kaotuse. Ettevõtted väidavad, et nad on valmis tegema mõistlikke jõupingutusi lindude kaitseks, kuid nõuavad selget raamistikku, mis võimaldaks neil oma tegevust jätkata, arvestades samal ajal keskkonnakaitse eesmärke.

Riigikohus ootab Euroopa Kohtult selgitust, kuidas tõlgendada direktiivi metsandussektoris ja millised kriteeriumid võivad õigustada lindude pesade teadlikku kahjustamist erandjuhtudel. Võtmeküsimus kohtuvaidluses näib olevat, kas majanduskahju võib olla piisav põhjus teha mööndusi lindude kaitse eeskirjades.