Tartu Ülikooli teadlaste mudel hoiatab vanade metsade kahanemise eest

Tartu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud simulatsioonimudel tõstatab olulised mured seoses Eesti metsanduse tulevikuga, tuues esile prognoosi vanade metsade osakaalu olulisest vähenemisest majandusmetsades järgmise 30 aasta jooksul. Uuringu eesmärk oli mitte ainult hinnata hetkeolukorda, vaid ka simuleerida erinevaid stsenaariume, et mõista metsade arengut aastaks 2050.

Mudel, mille loojateks olid Tartu Ülikooli teadlased Ants Kaasik, Raido Kont ja Asko Lõhmus, võimaldab simuleerida lageraieid ja järgnevaid puistute taastumisi kogu Eesti ulatuses, haarates umbes kaks miljonit erinevat metsaeraldist. Mudelit iseloomustab täpsus, kuna selles simuleeritakse igat metsaeraldist eraldi, võttes arvesse naabereraldiste olukorda. See annab võimaluse prognoosida iga eraldise vanust ja tulevikukoosseisu ning hinnata eri omanikerühmade tulevikunägemusi.

Uuringu tulemused näitavad, et järgmise 30 aasta jooksul kahaneb vanade metsade osakaal märkimisväärselt majandusmetsades. See võib kahjustada ökosüsteemide tasakaalu ja ohustada vanadest metsadest sõltuvaid liike. Paljud liigid, eriti need, kes vajavad vanu metsi elupaigana, võivad kannatada elupaikade kadumise tõttu.

Uuringu järgi on tulevikus riskantne, et rahuldavad puiduvarud võivad väheneda, eriti erametsade intensiivse majandamise stsenaariumide korral. See võib mõjutada metsatööstust ja põhjustada puiduressursi nappust. Uuring ennustab, et metsamaastik võib muutuda ebasoovitavaks, kui intensiivne raie toimub suurel hulgal erametsades. Sellega kaasneks lageraiete kasv ja suurem surve metsamaastiku mitmekesisele struktuurile.

Eri omanikerühmade, näiteks riigi ja erametsaomanike, tulevikunägemused on erinevad. See võib kaasa tuua konflikte huvide ja metsamajanduse strateegiate vahel. Uuring toob esile, et intensiivne metsamajandamine võib kaasa tuua sotsiaal-majanduslikke tagajärgi, sealhulgas kahjulikku mõju kohalikele kogukondadele ja majanduslikele huvigruppidele.

Teadlaste simulatsioonimudel näitab ka, et piiratud metsamajandustsoonides võib tekkida olukord, kus vanad metsad ja lageraiendid eksisteerivad samal territooriumil. See võib mõjutada elupaikade mitmekesisust ja kontrastsust maastikul.

Simulatsioonimudeli tulemused pakuvad praktilist tööriista metsamajanduse jätkusuutlikkuse hindamiseks. Samuti on see oluline panus aruteludesse ja otsustamisse metsanduspoliitika kujundamisel, aidates kaasa tasakaalustatud lähenemisele metsade majandamisel ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel tulevikus. Mudelit saab kohandada erinevate parameetritega ja rakendada ka väljaspool Eestit.

Üldiselt toob uuring esile vajaduse kaaluda metsade kasutamise mõju eri osapooltele ning tuua esile rangelt kaitstavate metsade tähtsus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Arvestades, et tulevik ei ole veel kindlalt paigas, pakub uuring diskussiooni alust otsustajatele, et kujundada tulevikus metsanduspoliitikat, mis tagab metsade jätkusuutliku kasutamise.