Ruuben Kaalep: rahvakoosolekutele tuleb anda vetoõigus kohaliku elu küsimustes

Eelmisel nädalal ametisse astunud EKRE Otepää osakonna juhina tutvustas Ruuben Kaalep neljapäeval vallalehes Otepää Teataja mõtteid demokraatia tugevdamise võimalustest kohalikul tasandil. Kaalepi sõnul on suureks paisutatud valdadel endiselt võimalus arendada kogukondlikku otsedemokraatiat, taastades sellega elanike otsustusõiguse. Selline lähenemine on täiesti teostatav kehtiva seadusandluse raames ning Kaalep pakub välja lahenduse, mis on suunatud küll Otepää vallale, kuid väärib kaalumist üle Eesti.

Haldusreformi käigus said väiksematest valdadest suured, mis on kaasa toonud ka haldusvõimu kaugenemise elanikest. “Põhiline haldusreformi kriitika on ikka seotud sellega, et nõnda nihkub vallavõim elanikest aina kaugemale,” rõhutab Kaalep. “Sarnaseid muresid võib kuulda inimestelt niihästi meie vallas kui igal pool mujal üle Eesti.” Tema sõnul saavad suuremad vallad paremini lahendada mitmeid kohalikele omavalitsustele antud ülesandeid, kuid samas tõstatab see küsimuse, kuidas säilitada elanike otsustusõigus kohaliku elu üle.

Kaalep toob esile, et aktiivse ja informeeritud kogukonna olemasolul saavad rahvakoosolekud olla tõhusaks vahendiks kohaliku elu küsimuste arutamisel ning elanike kaasamisel otsustusprotsessidesse. “Arukad kodanikud peaksid igati saama oma kodukohas teostada põhiseaduse järgi rahvale kuuluvat kõrgeimat võimu,” leiab Kaalep.

Kaalepi ettepanekud on suunatud sellele, et kohalik omavalitsus peaks olema avatud ja läbipaistev, võimaldades elanikel aktiivselt osaleda kohaliku elu korraldamisel. Ta näeb Otepää valda teenäitajana, kes võiks regulaarselt kokku kutsuda rahvakoosolekuid oluliste küsimuste arutamiseks ja elanike toetuse otsimiseks.

“Sellistel rahvakoosolekutel võiks olla kohalikku elu puudutavates küsimustes vetoõigus, mis tagaks selle, et elanikud on valla otsustega rahul,” leiab Kaalep. “Nii peaks ka arendajad ja planeerijad oma kavatsused avameelselt elanikega läbi rääkima, et leida kõigepealt ühine keel ja elanike toetus. Rahvakoosolek oleks pädev arutama kohaliku elu teemasid seinast seina – puhkemetsade kaitse alla võtmist, bussipeatuste asukohti või suuremate projektide mõju.”

Kuigi Kaalepi ettepanekud on suunatud konkreetsele vallale, usub ta, et need võiksid olla inspireerivaks eeskujuks ka teistele omavalitsustele üle Eesti. Tema arvates võiks kogukondliku otsedemokraatia arendamine olla tähtis samm Eesti demokraatia tugevdamisel ning võimu ja kodanike lähendamisel.

Kaalep rõhutab, et demokraatia peab kehtima kogukonna tasandil ning soovitab kaaluda ka osavaldade moodustamist, mis võimaldaks kohalikel kogukondadel paremini oma seisukohti väljendada. Ühtlasi tugevdaks see demokraatlikku valitsemist ja elanike rahulolu.