Tähtvere puhkemetsades planeeritakse mahukat lageraiet

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on välja käinud plaani raiuda Tähtvere puhkemetsades, mis on tuntud kui Tartu külje all asuvad looduslikud puhkealad. See samm on tekitanud vastukaja ja kriitikat kohalike elanike ja loodushuviliste hulgas.

Tähtvere puhkemetsade majandamise kava projekt perioodiks 2024–2033 lähtub Tartu 2021. aasta üldplaneeringust. Tähtvere puhkemetsade pindala ulatub 601,8 hektarini, millest majandamise alla kuulub 431 hektarit. Järgnevateks aastateks planeeritakse uuendusraieid 23,6 hektaril.

Lisaks on plaanis teha eri aegadel harvendusraieid ligikaudu 18 hektaril ning lageraieid umbes 18 hektaril. RMK määrab kindlaks ka mittemajandatava metsa ja mittemetsamaa, mis moodustavad vastavalt 15,2% ja 3,1% metsa kogupindalast. Samuti on 10,1% metsast looduskaitse rangeimas vööndis, kus metsandusega ei tegeleta. Enamik metsadest koosneb männikutest (42,1%), kuusikutest (22,9%), kaasikutest (16,9%) ja haavikutest (14,6%). Lageraiet kavandatakse eelkõige kuusikutes, mis on RMK hinnangul “raieküpsed”.

Kohalike elanike ja loodushuviliste arvates ohustab see plaan oluliselt metsade ökosüsteemi ja kogukonna rahulolu. Metsade raiumine võib mõjutada loomade elupaiku ja põhjustada metsade kadumist ning loodusliku mitmekesisuse vähenemist. Lisaks tekitab muret see, kuidas avaldub raiete mõju linnale. Kuigi RMK kinnitab, et raiutavad alad valitakse hoolikalt, jääb õhku näiteks küsimus, kuidas suureneb tuulte ja tormide mõju metsaraie järel.

Abilinnapea Elo Kiivet märkis Tartu Postimehele, et ei saa anda täpset hinnangut raiete mõju ulatusele linnale. Samuti rõhutas ta, et linnavalitsus on protsessis vaid vahendajana ning kuulab linnaelanike arvamusi ning püüab leida kompromissi.

Loodushuvilised ja kohalikud elanikud on kutsunud üles kaaluma alternatiivseid meetodeid metsade uuendamiseks, mis ei hõlmaks laialdasi raieid. Samuti soovivad nad, et RMK oleks avatum dialoogile ja kaasaks kogukonda otsuste tegemisse.