Keeleoskuseta Vene kodanike Lätist väljasaatmine saab alguse

Lätis on käivitatud protsess, mille käigus saadetakse välja Venemaa Föderatsiooni kodanikke, kes ei ole täitnud Läti sisserändeseaduse karmistatud nõudeid. Muudatuste kohaselt peavad Vene kodanikud, kellel puudub varasem Läti kodakondsus või kes elavad riigis määratlemata kodakondsuse alusel, suutma kõnelda läti keelt tasemel A2. Keelenõuete täitmata jätmisel kaotavad Vene kodanikud õiguse alalisele elamisloale Lätis.

Selle uue sammu tulemusena on 958 Vene Föderatsiooni kodanikku, kes pole keeleeksamit sooritanud ega taotlenud ajutist elamisloa pikendust, saanud teate, milles palutakse neil kahe nädala jooksul riigist lahkuda või korraldada oma õiguslik seisund Lätis viibimiseks. Pärast teavitust jälgib piirivalve nende asukohta vastavalt registreeritud elukohale, selgitas kodakondsus- ja rändeameti juht Maira Roze.

Sarnane protsess algab aprillis nende Venemaa Föderatsiooni kodanike suhtes, kes ei ole keeleeksamit sooritanud. Neil on võimalus taotleda kaheaastast ajutist elamisluba ja hiljem sooritada eksam. Ligikaudu 2500 inimest ei ole vajalikke dokumente esitanud, kuid neil on selleks veel aega.

Kodakondsusamet rõhutab, et kuigi praegu räägitakse vabatahtlikust lahkumisest, võidakse mittetegutsemise korral kaaluda sunniviisilist väljasaatmist, välja arvatud riikliku julgeoleku küsimustes. Maira Roze lisas, et osa 985-st väljasaadetavast Vene kodanikust võib juba riigist lahkunud olla.

See käik on osa Läti jõupingutustest tugevdada keeleoskuse nõudeid ja reguleerida kodakondsust, võttes arvesse üksikisikute integratsiooni kohalikku kultuuri ja ühiskonda. Uued reeglid peegeldavad Läti soovi tagada, et riigi territooriumil elavad inimesed suudavad suhelda riigikeeles ja osaleda aktiivselt kohalikus elus.

Sisserändeseaduse karmistamise otsus ei ole ainult keeleküsimus, vaid ka laiem küsimus riiklikust identiteedist ja kogukondade integreerimisest. See samm on osa Läti püüdlustest kaitsta oma kultuuripärandit ja kindlustada, et elanikud oleksid üksteisega tugevas ühenduses, mõistes ja austades Läti ajalugu, kultuuri ja läti rahvust.