Kopra- ja hanejaht ohustavad Eesti looduse mitmekesisust

MTÜ Hoiame Loodust, mida juhivad Mati Sepp ja Madis Messimas, on pöördunud kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri poole, et leida lahendusi koprate ja rändlindude kaitseks ning takistada aastaringse ja kevadise jahi lubamist. Organisatsioon on veendunud, et loodusväärtuste kaitsmine on ühiskonna ühine eesmärk ning vajab kõigi osapoolte koostööd ja toetust.

Kobraste arvukuse langus on tekitanud muret juba mitmendat aastat järjest. MTÜ Hoiame Loodust väidab, et otsus jahi jätkamiseks põhineb aegunud andmetel ning kopra populatsiooni taastumist ei ole oodata. Lisaks on kliimaministeeriumi poolt lubatud aastaringne jaht vastuolus looduskaitseseadustega ning ohustab Eesti looduse mitmekesisust.

MTÜ Hoiame Loodust pöördus kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri poole, et leida lahendusi kopraste ja rändlindude kaitseks ning takistada aastaringse ja kevadise jahi lubamist. Kobraste arvukuse langus on murettekitav, otsustati jahi jätkamiseks aegunud andmete põhjal ning hanede kevadise jahi lubamisel puudub vettpidav teaduslik alus.

Kliimaministeeriumi kevadise hanejahti puudutav otsus on samuti tekitanud palju vastuseisu. Puudub veenev teaduslik alus, mis õigustaks massilist lindude küttimist ning lubamine võib suurendada konflikte looduskeskkonnas. MTÜ Hoiame Loodust rõhutab, et jahipidamise otsused peaksid põhinema teaduslikel faktidel ning arvestama looduskaitsjate ja teiste huvigruppide seisukohtadega.

Keskkonnaagentuuri dokument “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023” kinnitab, et kobraste arvukus on langustrendis ning jahindusmeetmete laiendamine võib olukorda veelgi halvendada. Koprad on oluline osa ökosüsteemist, kes aitavad leevendada suviseid põua mõjusid ning säilitada veekogude tasakaalu.

MTÜ Hoiame Loodust juhib tähelepanu ka hanede kevadise jahi probleemile, millel puudub adekvaatne teaduslik alus ning millel võivad olla negatiivsed mõjud nii lindudele kui ka ökosüsteemile tervikuna. Organisatsioon kutsub üles leidma tasakaalu inimeste, looduskeskkonna ja jahi vahel ning tagama, et otsused ei kahjustaks looduskeskkonna heaolu ega tekitaks pingeid ühiskonnas.

MTÜ Hoiame Loodust rõhutab, et kliimaministeeriumi otsused peaksid põhinema teaduslikel tõenditel ja arvestama looduskaitsjate ning teiste huvigruppide seisukohtadega. Palvekirjas soovitakse kevadise hanejahtimise ning aastaringse koprajahtimise küsimused uuesti läbi vaadata ning leida humaanseid ja loodust säästvaid lahendusi.

MTÜ Hoiame Loodust avaldab lootust, et kliimaministeerium võtab nende mureküsimusi tõsiselt ning kaasab neid edaspidi jahindusega seotud protsessidesse ja otsustesse. Otsuste tegemisel tuleks lähtuda teadusest ja looduskaitsjate soovitustest, et tagada looduskeskkonna jätkusuutlikkus ja mitmekesisus tulevikus.