Haldusreformi järgmine ohver – Räpina vald valmistub sulgema Ruusa põhikooli

Põlvamaa maakonnas on koolikellide helin sellel aastal toonud kaasa palju muret ja ebakindlust, eriti väiksemates kogukondades. Kauksi põhikoolis kõlas tänavu viimane koolikell, ning Orava koolis jagati septembris ilmselt viimaseid aabitsaid. Lisaks on Ruusa põhikooli tulevik kahtluse all, kuna Räpina valla haridusvõrgu analüüs soovitab selle sulgemist.

Kauksi põhikooli sulgemine ja Orava kooli ajaloolise aabitsa viimane leht on tähendusrikkad sündmused kogukonnale, mille mõju ulatub kaugemale kui pelgalt haridusmaastikule. Need muudatused peegeldavad suuremat küsimust kohalike kogukondade tuleviku ja traditsioonide säilimise kohta.

Ruusa kooli tulevik on samuti ebakindel. Räpina vallavolikogu ja kogukonna liikmed on seisukohal, et Ruusa kool võiks jätkata lasteaed-algkoolina. Siiski on ka murelikke hääli, kes kahtlevad vallavõimu tegelikes kavatsustes ja pelgavad kohalike asutuste sulgemist.

Üks nendest muredest keskendub Ruusa kandi kultuurile ja kogukonna jätkusuutlikkusele. Tiit Kala, Räpina vallavolikogu liige ja endine riigikogulane, juhib tähelepanu asjaolule, et kui Ruusa kool suletakse, võib järgmisena ohustatud olla Ruusa kultuurimaja, lasteaiarühma Räpinasse viimine ning isegi raamatukogu. See omakorda tõstatab küsimuse, kas teiste kohalike ressursside, näiteks katlamaja, ülalpidamine on jätkusuutlik.

Kuid probleem ei piirdu ainult Ruusa külaga. Haridusvõrgu analüüs viitab sellele, et üleüldine trend on laste arvu vähenemine piirkonnas. Alusharidusasutuste puhul on prognoositud laste arvu vähenemist umbes 20% aastaks 2035, ja põhikooliastmetes on üldine langus umbes 19% perioodil 2023–2035.

Analüüsi koostajad soovitavad Ruusa põhikooli sulgeda, põhjendades seda Ruusa kooli väikese õpilaste arvuga, amortiseerunud koolihoonega ja õpetajate vähesega.

Kuid kohalikud kogukonnad ja vanemad on vastu nendele soovitustele, rõhutades vajadust kuulda kohalike kogukondade ootusi ja murekohti. Ruusa kooli hoolekogu esimees Marge Trumsi tõi välja, et analüüs ei maini lasteaia- ja algkooli kombinatsiooni ideed ning ei võta arvesse vanemate soovi, et nende lapsed saaksid käia kodukoha koolis.

Räpina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ulla Preeden selgitas Lõunalehele, et Ruusa kooli sulgemise otsust pole veel tehtud, kuid toonitas haridusvõrgu analüüsi vajadust. Samas avaldas Preeden oma toetust koolide sulgemisele, rõhutades mitmeid põhjuseid, alates hariduse kvaliteedi tagamisest kuni majanduslike kaalutlusteni.

Ruusa kooli tulevik jääb küsimärgi alla, kuid kohalik kogukond ja vanemad ei ole valmis oma kooli sulgemist vaikides aktsepteerima. Diskussioon haridusreformi mõjude ja kogukonna säilimise üle jätkub kindlasti veel kaua.